OBCHODNÉ PODMIENKY FOR DRY

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup na internetovom portáli www.gymmaster.sk a FB shope GymMaster. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje: Ing. Richard Boros , Ďorocká 9 Nové Zámky, 94072

 IČO: 46 915 338 DIČ : DIČ: 10 8536 9615, nie som platca DPH

 Telefón: +421 944 122 541   Email: info@gymmaster.sk 

Prevádzková doba: PO-PIA od 9:00 - 18:00 hod. Inak po dohode.

Informácie o tovare a ceny uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny, ktoré sú uvádzané na internete sú bez poštovného. Spôsob platenia: prevodom na účet č. SK56 0200 0000 0030 7592 6557 alebo v hotovosti na dobierku.

Doručovanie tovaru - predávajúci dodá kompletný tovar kupujúcemu, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu dodania. Ak je  tovar skladom, predávajúci ho pošle najneskôr do piatich pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí, čo najskôr prekontroloval. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Doprava tovaru – tovar je doručený prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku.  Táto služba dopravy je spoplatnená. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade neprevzatia zásielky je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške poštovného, ako náhradu za zbytočne vynaloženú prácu a nákladov s tým spojených.

Doručenie a balné

1) Balné nie je účtované.
2) Poštovné: 

Hmotnosť zakúpeného tovaru

Doručenie

do 5 kg

Doručenie 3,90 €

do 10 kg

Doručenie 4,90 eur

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy -  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru. Pokiaľ kupujúci vykoná storno objednávku do 12 hodín, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle do 14 pracovných dní. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu, či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcej cene tovaru a zaplatených nákladov na jeho dodanie do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky opotrebenia, či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, tak je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Ak je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím vedel o poruche tovaru alebo ju sám spôsobil. U predávaného použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené používaním alebo opotrebením. U vecí predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za poruchu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu. Zákonné práva z porúch -   predávajúci zodpovedá za poruchy vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a požadovať: 

• odstránenie poruchy dodaním novej veci a to iba v prípade, že porucha je neopraviteľná; 

• bezplatné odstránení poruchy opravou;  

• primeranú zľavu z kúpnej ceny;

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je tiež porušenie zmluvy, o ktorej strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o poruchu odstrániteľnú, či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie poruchy alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa vyskytla odstrániteľná porucha po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú poruchu alebo štvrtá pre odlišné poruchy) alebo má tovar väčší počet porúch (najmenej tri poruchy súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za poruchy vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použití.

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Tieto obchodné podmienky sú účinné a platné od 24.4.2018

 

Reklama na GymMaster.sk

Prostredníctvom reklamy na GymMaster.sk máte možnosť rýchlo a efektívne propagovať svoje podnikanie, značku alebo produkt.

Dozvedieť sa viac