1. Týmto udeľujete súhlas prevádzkovateľovi web portálu www.gymmaster.sk, Ing.Richard Boros., so sídlom Ďorocká 9 Nové Zámky, 94072, IČO: 46 915 338, aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracovával tieto osobné údaje:

- Meno a Priezvisko

- E-mail

- Telefónne číslo

- Ulica, mesto, PSČ, Štát

2. Osobné údaje uvedené v bode 1. Podmienok spracovania osobných údajov je nutné spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení, návodov, tipov, produktov a realizácie ďalších marketingových aktivít.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako ste súhlas udelili, inak zaslaním e-mailu alebo listu na mail info@gymmaster.sk

4. Podľa Zákona o ochranne osobných údajov máte právo:

súhlas kedykoľvek odvolať,

- požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na opravu Vašich osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov (konanie o ochrane osobných údajov)

- požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a ako sa spracúvajú,

- požadovať od nás vysvetlenia o spracovaní osobných údajov, osobitne o účele spracúvania, kategórii spracovaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od Správcu opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o zdroji osobných údajov, ak sme  osobné údaje nezískali od Vás,

- v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Reklama na GymMaster.sk

Prostredníctvom reklamy na GymMaster.sk máte možnosť rýchlo a efektívne propagovať svoje podnikanie, značku alebo produkt.

Dozvedieť sa viac