Reklamácia FOR DRY

 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu pre predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Vykoná tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis poruchy a požiadaviek na spôsob vybavenia reklamácie. Formulár na stiahnutie, Uplatnenie reklamácie (reklamační list) vám bude poslaný mailom.  Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení poruchy alebo bez zbytočného odkladu po oznámení poruchy. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiada kupujúci opravu poruchy, ktorá sa ukáže, ako neodstrániteľná. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva, ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru  predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia poruchy, predávajúci zariadi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Pokiaľ odmietne predávajúci odstrániť poruchu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.  Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho, ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Pokiaľ nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie online, zaväzuje sa predávajúci o vybavenej reklamácie informovať kupujúceho  podľa jeho požiadaviek e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov - kupujúci súhlasí s tým, aby boli poskytnuté osobné údaje  predávajúcim spracované a uchované v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje kupujúceho iným tretím subjektom, než  dopravcovi za účelom dodania tovaru. Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nikdy k marketingovým, či obchodným účelom. Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len pokiaľ si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť. Toto oznámenie môže kupujúci vykonať na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.

Riešenie sporov -  vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť  mimosúdne. Subjektom, ktorý je oprávnený riešiť mimosúdny spor je Slovenská obchodná inšpekcia. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodaril s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu.

 

Reklama na GymMaster.sk

Prostredníctvom reklamy na GymMaster.sk máte možnosť rýchlo a efektívne propagovať svoje podnikanie, značku alebo produkt.

Dozvedieť sa viac